مشارکت ۱۲ هزار نفری با خرید ۴۰۰ هزار قطعه از پازل همدلی